Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i antikk retorikk. Antikk talekunst ble praktisert og analysert av både politikere, filosofer og pedagoger, og sentralt i emnet er vekselvirkningen mellom retorisk teori og praksis. Følger antikke talere teoretiske anvisninger? I hvilken grad tar retorisk teori opp i seg historiske utviklinger innenfor politikk, vitenskap og kultur? Emnet er basert på antikke og moderne originaltekster og sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Du lærer:
• å vurdere og analysere retorisk teori og praksis mot en historisk, litterær og filosofisk bakgrunn
• å utvikle en akademisk problemstilling om et tema innen retorisk teori og behandle den skriftlig og muntlig

Gjennom semesteroppgaven får du særlig fordypet innsikt i ett område av retorisk teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Alle studenter med opptak til masterprogram har adgang til å søke. Ved høy søking prioriteres studenter fra:

  • masterprogrammet i språk, studieretning retorikk,
  • masterprogrammet i antikk kultur og klassiske språk
  • utvekslingsstudenter på masternivå med fordypning i retorikk, idéhistorie, filosofi, klassisk eller andre fag relevante for emnet.

Studenter som ikke har opptak til masterprogram henvises til RETKLA2020 – Retorisk teori og praksis i antikken (nedlagt)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RETKLA2020 – Retorisk teori og praksis i antikken (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen er i seminarform, to timer i uken i ti uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Innen en nærmere fastsatt frist, skal studentene levere et utkast til semesteroppgaven som skal danne grunnlag for denne veiledningen. Innlevering av utkastet er obligatorisk og skjer i Fronter Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent.

Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt på semestersiden og i forbindelse med undervisningen.

Godkjent utkast til semesteroppgave er kun gyldig det semesteret det er levert og godkjent, og utkast må leveres og godkjennes på nytt ved eventuelt gjentak av emnet.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Du leverer oppgaven i Fronter.

Du formulerer selv en problemstilling med skisse som skal godkjennes av emneansvarlig. Innlevering av skissen er en obligatorisk aktivitet som må være utført og godkjent for at du skal få vurdert din semesteroppgave.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

emnet utgår V15

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)