Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i antikk retorikk. Antikk talekunst ble praktisert og analysert av både politikere, filosofer og pedagoger, og sentralt i emnet er vekselvirkningen mellom retorisk teori og praksis. Følger antikke talere teoretiske anvisninger? I hvilken grad tar retorisk teori opp i seg historiske utviklinger innenfor politikk, vitenskap og kultur? Emnet er basert på antikke og moderne originaltekster og sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Du lærer:
• å redegjøre for retorisk teori og praksis mot en historisk, litterær og filosofisk bakgrunn
• å utvikle en akademisk problemstilling om et tema innen retorisk teori i samråd med emneansvarlig, samt å behandle den skriftlig og muntlig

Gjennom semesteroppgaven får du særlig fordypet innsikt i ett område av retorisk teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter med fordypning i retorikk, idéhistorie eller som tar emnet i tilknytning til 40-gruppe – Antikk kultur og klassiske språk (40ANT) (tar ikke opp nye studenter) prioriteres ved høy søkning til undervisningen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

RETKLA1101 – Klassisk retorikk. Vi anbefaler også at du har studert i minimum et år ved universitet eller høgskole før du tar dette emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RETKLA4020 – Retorisk teori og praksis i antikken (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervising to timer i uka i 10 uker. Vi forventer at du forbereder deg til og deltar aktivt i undervisningen.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende Obligatoriske undervisningsaktiviteter:

Den obligatoriske aktiviteten er direkte knyttet til det aktuelle semesterets undervisning og er derfor kun gyldig i det ene semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

Obligatorisk utkast må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt innlevering

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

emnet utgår V15

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)