Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Høsten 2015 blir det gitt begrenset undervisning og eksamen til resterende studenter på årsenheten og tilknyttet 40 gruppei arkiv. Manuell påmelding ved å sende e-post til studiekonsulent Marie Nicolaisen, marie.nicolaisen@ikos.uio.no.

 

Emnet gir kunnskaper om arkivers egenart og om arkivenes rolle som bindeledd og formidler mellom enkeltmenneske og samfunn og mellom fortid og nåtid. Det tar opp spørsmål om individers og samfunns bruk av arkiver, og om arkivenes ulike roller som kulturarv og dokumentasjon. Undervisningen har utgangspunkt i både klassiske og nyere oppfatninger og teorier om arkiver. Det gis en innføring i to hovedmodeller for arkiv og arkivbruk - den tradisjonelle livssyklusmodellen og den nyere records continuum-modellen.

Undervisningen omhandler både offentlige og private arkiver, og de ulike rammene om offentlige og private blir belyst og diskutert.

Emnet gir videre innsikt i teorier fra det 20. og 21. århundret om bevaring og kassasjon av arkivmateriale. Det gjelder spørsmålene om hva som skal bevares, hvordan bevaringsvurderingen skal skje, og hvem som skal bestemme. I denne sammenhengen diskuteres også utviklingen av en norsk bevaringspolitikk for arkiver.

Diskusjonen om proveniensprinsippet står sentralt i emnet.
Undervisningen gir kunnskaper om proveniensprinsippets utvikling og betydning og dets plass i den faglige diskusjonen i de siste tiårene i lys av elektroniske arkiver. Med utgangspunkt i de ulike oppfatningene om prinsippet diskuteres nåsituasjonen som en brytningstid i arkivteorien. Hvor dramatiske har de teknologiske endringene under "IKT-revolusjonen" vært for arkiver?

Undervisningen dekker både tradisjonelle, papirbaserte arkiver og elektroniske arkiver.

Emnet inngår i årsenheten i arkivkunnskap som en overbygning over de andre og mer spesialiserte emnene, og det gir bakgrunnskunnskap og refleksjon som også vil være nyttig i kombinasjon med andre fag.

Hva lærer du?

Når emnet er fullført og eksamen avlagt, skal studenten kunne:

  • Diskutere arkivenes ulike roller som dokumentasjon og kulturarv og betydningen av disse rollene for enkeltmennesker, organiasjoner og samfunn
  • Redegjøre for hvordan ny teknologi påvirker tradisjonelle arkivbegreper, - problemområder og - prinsipper, som dokument, bevaringstrategier og proveniens
  • Analysere ulike oppfatninger om arkiver i nyere norsk og engelskspåklig litteratur og i lys av eldre og klassisk arkivteori
  • Anvende ulike tilnærmingsmåter og strategier for å ta stilling til hvilket arkivmateriale som skal bevares for ettertiden
  • Diskutere bevaringen av norske privatarkiver i lys av ulike interesser og samfunnsbehov

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet anbefales tatt som et av de første emnene i arkivkunnskap.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet erstatter ARKIV1010 – Arkivteori (nedlagt) og deler av det tidligere grunnfag i arkivkunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca. 8 dblt.) og gruppeseminarer (ca. 2 dblt.) knyttet til IKT-basert oppgaveskriving.
Forelesninger og seminarer er konsentrert til heldags- og halvdagssamlinger jevnt fordelt over hele semestret. Nærmere informasjon om datoer mm gis på emnets semestersider og detaljert undervisningsplan, som publiseres innen semesterstart.

Midtveis i semestret skal det leveres et førsteutkast til semesteroppgave og to opponentkommentarer til andre studenters førsteutkast. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Obligatorisk aktivitet er gyldig bare semestret den ble godkjent.

Gjennom arbeidet med semesteroppgaven lærer du å anvende og diskutere kunnskapene som gis i undervisning og pensumlitteratur.

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisning ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semestret. Mappen skal inneholde: En semesteroppgave på ca. 8 sider og en kort oppgave på 2-3 sider (ca. 2300 tegn per side). Den korte oppgaven kan variere i type og ha forfall midtveis i semestret.

Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering ARKIV1030 Høst 2008

Periodisk evaluering høst 2009

Annet

Innpasning.

ARKIV1030 inngår i årsenheten i Arkivkunnskap og 40 gruppe Arkivkunnskap (40ARKIV).

Emnet er særlig relevant for studenter i samfunnsvitenskap, forvaltningsinformatikk, historie og andre kulturfag.

Se også informasjon under instituttets hjemmesider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke lenger

Undervisningsspråk

Norsk