Dette emnet er nedlagt

FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i muntlig litteratur fra et område der den fremdeles er levende, samtidig som skriftlig litteratur har gjort sitt inntog. I Afrika sør for Sahara kan man studere epos og hyldningsdikt, eventyr, ordtak og sanger, og observere overgangen fra muntlighet til skriftlighet gjennom gjendiktninger til europeiske språk av tradisjonell muntlig litteratur på afrikanske språk. Det gir et interessant perspektiv på europeisk folkediktning, der denne overgangen skjedde mye tidligere (Homer, Edda-dikt og sagaer, eventyr og ballader).

Kurset vil gi en kort innføring i forskningshistorien: den historisk-etnologiske skolen (Bowra), den historisk-geografiske skolen (Aarne og Thompson), strukturalismen (Propp, Lévi-Strauss, Greimas,Bremond), den funksjonalistiske skolen (Ben-Amos), den etnolingvistiske skolen (Hymes) og den muntlige formelteorien (Parry, Lord, Goody, Ong, Okpewho). Tekstene vil bli hentet fra det "frankofone" Vest-Afrika, særlig fra manding-kulturen, utgitt i engelskspråklige eller skandinaviske utgaver (el. frankofone for dem som kan fransk).

De forskjellige genrene vil bli satt inn i sin kulturelle sammenheng. Det vil bli lagt særlig vekt på epos og eventyr. Epos fortelles av en "griot", en profesjonell beretter som har en viktig rolle i samfunnet, mens eventyr er en folkelig genre som kan fortelles av hvem som helst. De to genrene vil bli sammenlignet m.h.t. stil og funksjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få innblikk i det tradisjonelle afrikanske samfunnet gjennom folkediktningen. De skal også kunne sette afrikansk muntlig litteratur inn i en internasjonal forskningssammenheng. Studenten skal kunne lese forskningslitteraturen på en kritisk måte, og de skal kunne studere overgangen fra muntlig til skriftlig litteratur gjennom forskjellige typer nedtegning. Studentene skal kunne sammenfatte og framstille litteraturen på en selvstendig og reflektert måte.

Studentene vil få kompetanse i vestafrikansk kultur og i forskningsfeltene folkediktning og muntlighet-skriftlighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter studierett til masterstudiet på Program for asiatiske og Afrikanske studier, studieretningen Det frankofone Afrika sør for Sahara, Litteraturprogrammet eller andre relevante programmer.

Studenter med opptak til et masterprogram hvor et emne ordinært ikke inngår, samt enkeltemnestudenter med fullført bachelorgrad eller tilsvarende kan søke om opptak til alle masteremner med unntak av selve masteroppgaven såfremt de tilfredsstiller faglige forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen. Masterstudenter må dokumentere at emnevalget er godkjent av programmet de har studierett til.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se under overskriften 'Opptak og adgang'.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng i relevante fag, f.eks. kulturhistorie, historie, litteratur, franskspråklig litteratur eller fransk språk.

Overlappende emner

For studenter som har tatt emnet FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (nedlagt) eller FASS4509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (nedlagt), er det ikke anledning til å legge opp samme versjon av Soundjata-eposet som det de tidligere har lagt opp. Det er imidlertid anledning til å legge opp en annen versjon, fordi det vil illustrere den variasjonen som finnes innen muntlig litteratur.

Undervisning

To timers forelesning og/eller seminar i til sammen 14 uker.

Eksamen

Skriftlig eksamen på 4 timer.

En muntlig fremføring på 15 minutter på seminaret må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Studenten skriver et støtteark på 1-2 sider som deles ut i forbindelse med presentasjonen.

Hjelpemidler

Det er anledning til å benytte ordboken Le Petit Robert. (Taes med selv).

Eksamensspråk

Eksamen besvares på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering FASS4362

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Tilbudt for siste gang vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Tilbudt for siste gang vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk