Dette emnet er nedlagt

FASS4509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Om emnet
Det blir organisert en tur på 4 uker til Mali i Vest-Afrika. Kurset innbefatter forelesninger ved Universitetet i Bamako innen forskjellige kultur- og samfunnsfag (f.eks. historie, antropologi, sosiologi, islam, muntlig litteratur (tradisjonell) og skriftlig litteratur (moderne)). Det blir besøk ved kulturinstitusjoner som le Musée National, l’Ensemble national (tradisjonell musikk, dans og teater) og l’Office de Radio-Télévision du Mali, og ved samfunnsinstitusjoner som l’Assemblée nationale, Centre national de l’éducation (innføring i skolesystemet) og sentret for funksjonell alfabetisering, CNRENF (innføring i landets flerspråklige situasjon og i kampen mot analfabetisme). Det vil også bli organisert en reise til Ségou, hovedstaden i bambara-riket (18. og 19. århundre), som ligger 260 km nord for Bamako, og til Djenné, (islamsk læredomssete fra middelalderen) som ligger i midt-Mali.

Studentene blir innlosjert hos familier i Bamako og i enkle gjestehus på reisen, slik at de får innsikt i vanlige folks levevis.

Like etter hjemkomsten blir det holdt et obligatorisk éndagsseminar med oppsummering av erfaringer og valg av oppgave innen et av de fagene det har vært forelest over i Mali.

Søknadsfrist: torsdag 30. oktober 2008 kl. 15 (gjelder også for enkeltemnestudenter). Skjemaet blir delt ut på orienteringsmøtet - og lagt på nett samme dag.

Orienteringsmøte
Tid: torsdag 23. oktober kl. 10.15-11
Sted: Seminarrom 14 P.A. Munchs hus

Prof. Ingse Skattum vil holde et orienteringsmøte om studieturen til Mali knyttet til emnene FASS2509 (bachelor) og FASS4509 (master). Live Roaldseth Otiende, som vil være koordinator og "reiseleder" på turen, samt studiekonsulent Monica Lund Haugom vil også være til stede.

Påmeldings-/søknadsskjemaer blir delt ut på orienteringsmøtet (og lastet opp på nettsiden når det er klart).


Mali: Praktisk informasjon i forbindelse med reisen og oppholdet (sist oppdatert 27.10.08)

  • Meldeskjema til Mali 2009 Skjemaet leveres til ekspedisjonen på IKOS, 4. etasje P.A.Munchs hus kl. 12.30-15 eller sendes til adressen øverst på arket innen 30. oktober kl. 15.

Språkkurs for studenter som trenger oppfriskning av franskkunnskapene:

Hva lærer du?

Studentene skal få et møte med kulturen og samfunnet i et land i Afrika sør for Sahara. En slik innføring vil gi dem bakgrunn for fordypningen i masterstudiet og anskueliggjøre de utfordringene det subsahariske Afrika står overfor. En slik innføring vil anskueliggjøre den litteraturen de har lest i FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (nedlagt) og gi dem anledning til å bli kjent med det afrikanske samfunnet før de begynner feltarbeidet. Dette vil effektivisere feltarbeidet ved at det gir studentene et tryggere ståsted før de begynner sine undersøkelser. Mens feltarbeidet og masteroppgaven er sentrert om en bestemt problemstilling, vil de også gjennom dette emnet få en bredere innføring i afrikansk kultur- og samfunnsliv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudiet på Program for asiatiske og Afrikanske studier, studieretningen Det frankofone Afrika sør for Sahara eller til masterstudiet i Sosialantropologi

Studenter med opptak til et masterprogram hvor et emne ordinært ikke inngår, samt enkeltemnestudenter med fullført bachelorgrad eller tilsvarende kan søke om opptak til alle masteremner med unntak av selve masteroppgaven såfremt de tilfredsstiller faglige forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen. Masterstudenter må dokumentere at emnevalget er godkjent av programmet de har studierett til.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst 40 sp i fransk. For studenter ved studieretningen Det frankofone Afrika sør for Sahara på Program for asiatiske og afrikanske studier er det også obligatorisk å ta FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (nedlagt)

Emnet overlapper også med FRA2509, som var den tidligere koden til FASS2509.

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Studieturen vil bli ledet av en norsk fagperson. Det vil være en stedlig ansvarlig som tar seg av det praktiske opplegget. Seminar og oppgaveskriving ved Universitetet i Oslo ledes av emneansvarlig ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Eksamen

Vurderingen skjer på bakgrunn av semesteroppgaven, som skal være på 8-10 sider à 2300 tegn (ikke medregnet mellomrom, forside, leseliste eller fotnoter).

Studenter ved studieretningen Det frankofone Afrika sør for Sahara skriver oppgaven på fransk. Studenter ved Program for sosialantropologi kan skrive oppgaven på norsk (svensk eller dansk), fransk eller engelsk.

Oppgaven leveres i Fronter innen angitt frist.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Utreise 2. januar, retur 31. januar 2009, med et éndagsseminar etter hjemkomst. Instituttet tar forbehold om at det kan skje endringer. Emnet ble tilbudt for siste gang vår 2009.

Eksamen

Vår 2009

Emnet ble tilbudt for siste gang vår 2009

Undervisningsspråk

Fransk