Dette emnet er nedlagt

FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet studeres verk av generell interesse for Afrika sør for Sahara eller verk relatert til den regionen eller det landet masteroppgaven omhandler. Verkene må være av høy litterær, språklig og/eller teoretisk kvalitet. Emnet vil omfatte studium av tre til fire verk avhengig av vanskelighetsgrad og omfang, minst ett litterært og ett samfunnsorientert verk. Ett verk kan erstattes av artikler. Til det litterære verket må det leses sekundærlitteratur, som skal tilsvare ett verk.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sin innsikt i afrikansk kultur og samfunn, særlig det frankofone Afrika, uavhengig av den disiplinen de bygger på. De skal samtidig utvikle sine evner til å forstå franskspråklige tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad. De skal også kunne uttrykke seg variert og presist på fransk både skriftlig og muntlig med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter opptak til relevant masterstudium.
Emnet tilbys kun som leseemne høsten 2009.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på et relevant masterprogram. Emnet er primært rettet mot studenter på Studieretning for det frankofone Afrika i Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), men hvis det er plass, vil seminaret være åpent også for andre studenter.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, kjennskap til grunnleggende problemer i Afrika sør for Sahara, særlig det frankofone Afrika.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner, mellomfag og storfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen går over et helt semester, med 10 dobbelttimer fordelt på forelesninger og seminar. Det vil bli holdt forelesninger som i størst mulig grad bygger opp under studentenes valg av verk. Både litterære og samfunnsorienterte verk må dekkes av studentens arbeider.

Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF-fakultetet

Eksamen

Studenten leverer en mappe som består av:

  1. Én oppgave på ca. 3 sider à 2300 tegn (uten forside og bibliografi)
  2. Én oppgave på ca. 7 sider à 2300 tegn (uten forside og bibliografi). Oppgavene skrives på fransk.
  3. Én av oppgavene legges til grunn for et ca. 15 minutters innlegg på seminaret med påfølgende diskusjon. Seminarinnlegget (inkludert den påfølgende diskusjon) godkjennes av emneansvarlig lærer.

Alle de tre delene må bestås.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Emnet tilbys for siste gang høst 2009, og kun som leseemne.

Eksamen

Høst 2009

Tilbys for siste gang høst 2009

Undervisningsspråk

Fransk