Dette emnet er nedlagt

FASS4591 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid over selvvalgt emne. Den er normalt basert på ca. 2 måneders feltarbeid. Emnet kan hentes fra fransk språk eller et kultur- eller samfunnsfag der studenten har 80 studiepoeng. Oppgaven skrives på fransk og har et omfang på 70 – 100 sider.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven skal gi fordypning og innsikt i afrikansk kultur og samfunn. Det skal dessuten gi trening i bruk av vitenskapelig metode, samt omfattende språktrening gjennom å skrive et større arbeid på fransk.

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter opptak til masterprogrammet på Asiatiske og afrikanske studier.

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master på grunnlag av BA innen studieretningen HFB-AAS001 eller cand. mag. etter de krav som er spesifisert for studieretningen, dvs. minst 40 studiepoeng i fransk eller tilsvarende kunnskaper. Oppgaven forutsetter feltarbeid KOS4002 – Feltarbeid som metode og praksis (nedlagt) ( tidligere FASS4512 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara A (nedlagt) og FASS4513 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B (nedlagt) ) og områdeemnet FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (nedlagt). Dispensasjon fra feltarbeid gis kun i spesielle tilfeller etter faglig begrunnelse.

Anbefalte forkunnskaper

Feltarbeid i ca. 2 måneder i det frankofone Afrika. Solide kunnskaper i fransk er en fordel.

Overlappende emner

Emnets tidligere kode var FRA4591.

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det forberedende KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt) gis hver høst, mens selve feltarbeidet foregår i januar - februar i 2. semester. Siste del av 2. semester brukes til oppgaveskriving. Resten av oppgaven skrives parallelt med emneundervisning i 3. og 4. semester.

Individuell veiledning er en obligatorisk undervisningsaktivitet. Det gis inntil 15 timer individuell veiledning for en oppgave på 60 studiepoeng og inntil 7,5 timer for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet. Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale og følger disse retningslinjene

I tillegg organiseres kollokvier av hvert enkelt fag. Her legger masterstudenten frem og får diskutert utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjuguider eller liknende. Kollokviene vil bli ledet av vitenskapelig ansatte.

Eksamen

MA-oppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med ekstern sensor. Det avholdes muntlig eksamen med justerende karakter.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver vår og høst

Tar ikke opp nye studenter.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven skrives på fransk og muntlig eksamen avholdes på fransk