Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hebraisk 2 er en fortsettelse av HEB1110 – Hebraisk 1 (nedlagt) og gir videre trening i moderne hebraisk språk og grammatisk analyse, samt trening i å lese enkle hebraiske tekster.

Hva lærer du?

Når du har avlagt og bestått eksamen i dette emnet,

  • har du fått en grundig oversikt over det moderne hebraiske skriftspråkets grunnstruktur og grammatikk,
  • er du i stand til å føre en enkel samtale, samt lese enkle litterære tekster og sakprosa på moderne hebraisk
  • har du lagt et godt grunnlag for videre studier i utlandet med henblikk på å styrke muntlig og skriftlig bruk og forståelse av språket

Opptak og adgangsregulering

Emnet tilbys kun programstudenter ved Asia- og Midtøsten-studier. Programstudenter bes henvende seg til instituttet for emnepåmelding

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i HEB1110 – Hebraisk 1 (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på Hebraisk 1.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner, mellomfag og storfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis videre undervisning i språk og grammatikk, samt praktiske øvelser, som en fortsettelse av HEB1110 – Hebraisk 1 (nedlagt). Hebraisk-studiet krever jevn og god studieinnsats. Det gis et omfattende undervisningstilbud, men studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

NB! Studenter som ønsker å fremstille seg til eksamen må avlegge alle de 3 obligatoriske interne prøvene, og få godkjent 2 av 3.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

NB! Studenter som ønsker å fremstille seg til eksamen må avlegge alle de 3 obligatoriske interne prøvene, og få godkjent 2 av 3.

Skriftlig prøve, 4 timer uten hjelpemidler:

  1. Oversette en hebraisk tekst fra læreboka
  2. Besvare grammatiske spørsmål
  3. Oversette setninger til og fra hebraisk

Muntlig prøve:

Lesing og oversettelse av et hebraisk tekstutdrag fra læreboka. Spørsmål av grammatisk art i tilknytning til teksten.

Karakterberegning:

Alle enkeltdelene, dvs. skriftlig del A, B og C samt muntlig, må bestås for å få ståkarakter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på hebraisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk eller svensk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen teller 80 % og muntlig eksamen 20 % av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår i en 40 eller 80 studiepoengs emnegruppe i hebraisk språk innenfor Program for Asia- og Midtøsten-studier, studieretning Midtøsten-studier med hebraisk, samt innenfor Språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys kun programstudenter ved Asia- og Midtøsten-studier. Programstudenter bes henvende seg til instituttet for emnepåmelding

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk