Dette emnet er nedlagt

HEB4110 – Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset introduserer judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen.

Hva lærer du?

På dette emnet leser og analyserer vi kulturhistoriske kjernetekster fra den jødisk-muslimske middelalderen. Det gjelder særlig tekster av Maimonides (”Rambam”) i arabisk originalutgave (arabisk med hebraisk skrift) og samtidige hebraiske oversettelser; men også spennende arabisk-hebraiske Geniza-dokumenter som gjenspeiler ulike religiøse og filosofiske diskusjoner, og morsomme hverdagsproblemer. Emnet legger vekt på både språklig analyse og kulturhistoriske diskusjoner samt innpassing av disse tekstene. Emnet er egnet for både hebraisk-semittisk- og arabiskstudenter på masternivå med interesse for komparative studier. (Tekstene som benyttes i undervisningen deles ut av emneansvarlig).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever studierett på masterstudiet på Program for asiatiske og afrikanske studier, HFM2-SPR023.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorstudiet i språk med fordypning i arabisk 80-gruppe – Arabisk språk (80ARAS) (tar ikke opp nye studenter) eller hebraisk 80-gruppe – Hebraisk språk (80HEBS) (tar ikke opp nye studenter) eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorstudiet i språk med fordypning i arabisk 80-gruppe – Arabisk språk (80ARAS) (tar ikke opp nye studenter) eller hebraisk 80-gruppe – Hebraisk språk (80HEBS) (tar ikke opp nye studenter) eller tilsvarende.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningstibudet består av gjennomgåelse av forskjellige tekster og diskusjon. Studentene vil også gi presentasjoner. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Studenten skriver en semesteroppgave over en problemstilling hentet fra et avgrenset temaområde. Problemstilling for oppgaven velges av studenten i samråd med faglærer.

Det blir holdt oppgaveveiledningsseminar 1 dobbelttime per uke i 10 uker, der gruppeundervisning kombineres med to individuelle veiledningsmøter. Den første er tilbakemelding til hver students disposisjon, det andre tilbakemelding til et utkast på 3-4 sider av semesteroppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgavens omfang er 8-10 sider (ca 2300 tegn per side, mellomrom ikke medregnet). Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman eller lignende) og paginert (sett inn sidetall). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Husk å påføre emnekode, semester og navnet ditt på forsiden av førsteutkastet. På endelig levering skal navnet ditt erstattes med kandidatnummer (blir å finne i studentweb ca. 1-2 uker før leveringsfrist).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Nyttig informasjon om masterstudier ved IKOS finner du her

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk