Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I Hindi 2 formidles språkets grammatikk og ordforråd på et mer avansert nivå. Gjennom praktiske øvelser tilegner studentene seg muntlig språkferdighet samt beherskelse av det sentrale ordforrådet. Det introduseres litterære prosa- og poesitekster og avistekster.

Emnet må sees i sammenheng med HIN1110 – Hindi 1 (nedlagt), og videre fordypning i HIN2110 – Hindi språk 3+4 (nedlagt).

Hva lærer du?

Målet for Hindi 2 er å gi tilstrekkelige språkkunnskaper for å kunne snakke og forstå standardhindi dagligtale, lese på egen hånd tekster av middels vanskelighetsgrad, med støtte i fagets håndbøker, og å skrive enkle brev.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått HIN1110 – Hindi 1 (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av grammatikk, samtaleøvelser og tekstgjennomgåelse som strekker seg over hele semesteret. Studenter som ønsker å fremstille seg til eksamen må avlegge 2 (begge) obligatoriske interne prøver, og få godkjent 1 av 2. Dato for de interne prøvene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Eksamen

1 av 2 obligatoriske interne prøver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet. En godkjent prøve er gyldig i 2 semestre, dvs. inneværende semester og neste.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om flervalgstesten er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Emnet vurderes med en 4-timers skriftlig eksamen ved slutten av semesteret. Bortsett fra oppgaver som skal besvares på hindi, skrives eksamensbesvarelser normalt på norsk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.


Muntlig eksamen:

Lese høyt og oversette et utdrag fra tekstpensum, eventuelt med grammatiske spørsmål.
Føre en samtale på hindi.

Bare studenter som har bestått skriftlig eksamen kan framstille seg til muntlig eksamen. Alle deler må bestås.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

For endelig karakter teller den skriftlige eksamen 80% og den muntlige eksamen 20%.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering HIN1120

Annet

Hindi 2 er forutsetning for Hindi 3+4. Emnet kan inngå som en del av en 80 eller 40 poengs fordypningsenhet i hindi språk innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Sør-Asia, samt emner innenfor religionshistorie (islam, hinduisme), sosialantropologi, eller med andre språk som enten tilhørerer samme kulturkrets (sanskrit) eller er nær beslektet (urdu).

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Annen hver vår

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Hindi (engelsk)