Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hindi 3+4 gir en fordypning i hindi språk. I høstsemesteret er det et obligatorisk studieopphold i India hvor fokus er lagt på moderne språk og trening i dette. I vårsemesteret fortsetter treningen med lesing av utvalgte avanserte moderne hindi tekster, utvalgt i samråd mellom læreren og studentene.

Praktisk informasjon om studieoppholdet i India og søknadsskjema finner du her

Hva lærer du?

Målet for emnet er å gi tilstrekkelige språkkunnskaper for å kunne lese tekster av høyere vanskelighetsgrad på egen hånd og å beherske et avansert ordforråd. I tillegg blir studentene kjent med hovedtrekk i historien av Hindi språk og litteratur.

Det legges også opp til at studentene skal lære seg å beherske relevante faglige verktøy, som språkdatabaser.

Emnet danner opptaksgrunnlag for en master i hindi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må være programstudent for å ta dette emnet. Emnet tar ikke opp enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i StudentWeb må studentene søke instituttet om opptak på eget skjema. (Se ovenfor)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått HIN1110 - Hindi 1 og HIN1120 - Hindi 2 samt obligatorisk studieopphold i India for å avlegge eksamen i Hindi 3+4.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode ferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

HIN2110 gir uttelling som svarer til urdu-hindi mellomfag etter den gamle ordningen.

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Høstsemesteret består av et studieopphold i India, normalt i et program anbefalt av instituttet.

I tillegg til undervisningen som skolen/språkkurset tilbyr, leser studentene et pensum med hindiprosa- og poesitekster og gjør seg kjent med en oppslagsgrammatikk og en ordbok. Studenten må regne med å måtte lese en del faglitteratur på egenhånd samt arbeide med semesteroppgaven under studieoppholdet.

Det er obligatorisk oppmøte på 80 % av undervisningen i India.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved UiO

Eksamen

Studentene må fremlegge dokumentasjon på deltagelse i undervisningen i India. Denne må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen i Hindi 3+4.

Før man kan gå opp til eksamen, må man ha skrevet en kvalifiserende semesteroppgave om et litterært, språkvitenskapelig eller realia-relatert emne og fått den godkjent av faglærer. Tema for oppgaven avtales mellom faglærer og student før avreise til India.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk og skal være på 2000-2500 ord. Hvis oppgaven skrives på hindi kan omfanget være 1200 ord. Oppgaven skal leveres i vårsemesteret i Fronter.

Kvalifiseringsoppgaven må være innlevert til gjeldende frister og godkjent av faglæreren for å kunne gå opp til eksamen. En godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig kun i semesteret studenten tar emnet.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se IKOS' ressursside for innlevering av oppgaver.

Eksamen:

Skriftlig eksamen 6 timer:

  • Oversettelse av en pensumtekst i moderne hindi (ca. 300 ord)
  • Besvare innholdsmessige spørsmål om teksten- på hindi
  • Oversettelse av ukjent hindi tekst til norsk eller engelsk (ca. 200 ord)
  • Besvare spørsmål om hindis litteratur, språkhistorie eller politiske/sosiale forhold i India

Muntlig prøve (i slutten av januar):

  • Lese høyt og oversette et utdrag fra tekstpensum, evt. med grammatiske spørsmål
  • Føre en samtale på hindi

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Følgende hjelpemidler er tilatt under skriftlig eksamen. PC må medbringes om dette skal brukes.

  1. Sanskrit-English Dictionary (Monier Monier-Williams).
  2. Stenzler, A. F.: Primer of the Sanskrit language, 1997. School of Oriental and African Studies, University of London. Translated by Renate Soehnen 1992.
  3. Sanskrit-ordbøker på nett: for eksempel http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/monier/, eller http://sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/tamil/

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Alle deler må bestås. Bortsett fra oppgaver som skal besvares på hindi, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. engelsk).

For endelig karakter teller den skriftlige eksamen 80 % og den muntlige prøven 20 %.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport vår 08

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Studieopphold i India i høstsemesteret 2015. Undervisningen fortsetter ved UiO i vårsemesteret 2016.

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Hindi (engelsk)