Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten presenteres for en rekke vitenskapelige artikler relatert til moderne kinesiske samfunnsforhold og politikk. Gjennom forelesninger introduseres dels utvalgte temaer relatert til moderne samfunnsforhold og politikk i Kina, dels en rekke relevante metodologiske og teoretiske aspekter av studiet av samfunn og politikk i Kina.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studenten en forståelse av Kinas politiske og samfunnsmessige utvikling i nyere tid sett både i et historisk og et globalt perspektiv, samt relatert til forskjellige metodologiske og teoretiske tilnærminger til studiet av Kina som region.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet undervises 28 timer fordelt over semesteret og gis i form av forelesninger og seminar som dekker de viktigste deler av pensum. Undervisningen dekker samfunnsforhold og politikk i Kina med hovedvekt på Folkerepublikken etter 1949.

Hver student skal skrive en kvalifiseringsoppgave på ca. 2500 ord over ett eller flere oppgitte emner. Kvalifiseringsoppgaven må godkjennes før studenten kan gå opp til eksamen. Frist for innlevering kunngjøres i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Den karaktergivende evalueringsformen er en skriftlig prøve (skoleeksamen) på 4 timer, med spørsmål til pensum.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet kan inngå som 20- eller 40 poengs enhet innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Øst-Asia, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnstudier.