Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er i første rekke et metodekurs (redskapskurs) beregnet for mastergradsstudenter innenfor Program for kultur- og idéstudier, men kan også være aktuelt for andre kulturfag. Emnet gir praktisk opplæring i innsamling av materiale, bl.a. utarbeiding av temaguide for intervju, bruk av teknisk utstyr og transkribering. Personvernregler blir gjennomgått. Emnet gir også øvelse i tolkning av innsamlet materiale og drøfter bruken av dette i kulturanalytisk forskning.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg innsikt i kvalititativt feltarbeid som tolkende metode, både teoretisk og praktisk. De skal også utvikle forståelse for kildekritiske og etiske spørsmål. Gjennom eget feltarbeid skal de skaffe seg erfaring med intervjuteknikk og formulering av spørsmål. Etterarbeid med egeninnsamlet materiale skal gi studentene en viss øvelse i kulturanalytisk tolkning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på mastergradsstudiet

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjonskurset innenfor masterprogrammet i Kultur- og idéstudier

Overlappende emner

Emnet er et metodekurs innenfor masterstudiet i Kultur- og idéprogrammet

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer og suppleres av praktiske øvelser i form av prøveintervjuer, prøveobservasjoner og konstruksjon av intervjuguider. Midtveies i semestret holdes et tre dagers feltarbeid utenfor studiestedet. Resten av semestret vies til bearbeiding av det innsamlede materialet og skriving av en semesteroppgave.

Bruk av classfronter kan være aktuelt.

Tilstedeværelse ved minst 2/3 av undervisningen og hele feltarbeidsperioden er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentenes arbeid vurderes til bestått/ ikke-bestått, fastsatt på grunnlag av en semsteroppgave som studenten har arbeidet med under veiledning i løpet av semestret. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (2300 tegn pr. side). Tema for feltarbeidet og semesteroppgaven utarbeides i samråd med med faglærer. Semesteroppgaven skal bygge på hele det innsamlede feltmaterialet og utnytte leselisten.

I tillegg til semesteroppgaven skal studenten levere feltmaterialet i ordnet stand i form av båndprotokoll, skriftlig sammendrag av alle intervjuer, protokoll fra obeservasjoner, feltdagbok og utsktift av et intervju på cirka en time.

Det innsamlede materialet arkiveres på Institutt for kulturstudier.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Kursdimensjonering: Maks 25 studenter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2006

Siste gang våren 2006

Eksamen

Vår 2006

Siste gang våren 2006

Undervisningsspråk

Norsk