Dette emnet er nedlagt

MAS1620 – Middelalderens kunst og arkeologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende metoder og sentrale problemområder innen middelalderens arkeologi, arkitektur og billedkunst. Studentene trenes i beskrivelse, klassifikasjon og kildekritisk tolkning av gjenstander, monumenter og kunst fra europeisk og norsk middelalder (800-1400).

Hva lærer du?

Studentene skal få oversikt over materielle kilder til middelalderens kultur. De skal videre gjøre seg kjent med de viktigste metoder for å anvende arkeologiske og kunsthistoriske kilder i tverrfaglige middelalderstudier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger ikke på andre emner, men er obligatorisk emne for BA i Vesteuropiske middelalderstudier.

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Deler av undervisningen foregår i museer. Undervisningen er inndelt i tre bolker. Første bolk er viet arkeologisk og kunsthistorisk metode, andre bolk middelalderens arkeologi og tredje bolk middelalderens arkitektur og billedkunst.

Eksamen

I løpet av semesteret skal hver student skrive en 5-7 siders kvalifiseringsoppgave og holde ett opposisjonsinnlegg (kommentar til medstudents oppgave). Oppgave og opposisjonsinnlegg må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen. Ved "ikke-godkjent" har studenten muligheten til å få en andre gangs vurdering av kvalifiseringsoppgaven. Vurderingen av studentenes kunnskap og ferdigheter skjer i form av en 4-timers skriftlig skoleeksamen. Endelig vurdering gis i form av bokstavkarakter. Ved sykdomsforfall, dokumentert med legeerklæring, kan man søke o m utsatt/ny eksamen i påfølgende semester.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang høsten 2005.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk