Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg grunnleggende kunnskap om arkeologi. Du får kunnskap om gresk-romersk arkeologi og om periodene paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, bronsealder og jernalder. Du får en introduksjon til faghistorie, teori og metode og en innføring i arkeologisk datering og akademisk skriving. Målet med emnet er å gi deg et grunnlag for videre arkeologistudier. Gjennom  to heldagsekskursjoner får du et innblikk i arkeologers arbeidsliv.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:   

  • grunnleggende kunnskap om faget arkeologi
  • overblikk over noen utvalgte forhistoriske og historiske perioder
  • erfaring med å analysere noen sentrale problemstillinger innen periodene
  • bevissthet rundt de ulike kildene som brukes i studiet av fortidige
    samfunn, og utfordringer som er knyttet til bruken av kildene
  • øvelse i å se sammenhenger mellom ulike sosiale aspekter og strukturer i et fortidig samfunn
  • innføring i akademisk skriving

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i grupper krever undervisningsopptak på emnet.

Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår vil bli prioritert.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter at studenten har gode lesekunnskaper i engelsk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på studieenheter (emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag) det tidligere er oppnådd studiepoeng/vekttall for.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret og består av forelesninger, seminarer og to obligatoriske heldagsekskursjoner. Det forutsettes at du har lest pensum og forberedt deg til all undervisning.

Seminarene er obligatoriske og vi anbefaler sterkt at du møter til alle forelesninger. For å kunne gå opp til eksamen i emnet, må du ha gjennomført en kvalifiseringsoppgave og deltatt på alle gruppeseminarene. Ved fravær fra obligatorisk undervisning må det fremvises gyldig dokumentasjon.

Kvalifiseringsoppgaven er en individuell skriftlig oppgave som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Denne leveres i Canvas til gitt frist. Det gis tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven gjennom gruppeundervisningen.

I forbindelse med undervisningen brukes Canvas og student-epost. Beskjeder kan også legges ut i beskjedfeltet på semestersiden.

Eksamen

Eksamen: Eksamen består av to deler. 

Del en (teller 40% av karakteren). Oppgaven skal være på ca 4 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom. 

Del to (teller 60% av karakteren). Det blir avholdt en tredagers hjemmeeksamen. Oppgaven skal være på ca 4 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom.

Besvarelser som avviker fra sidetallet kan få negative følger for karakteren. Oppgaveteksten skal stå som overskrift på første side. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Eksamen leveres i pdf-format i Inspera.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige.

Begge eksamensdeler må være bestått i samme semester, og man må bestå del en for å kunne gå opp til del to av eksamen. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for arkeolgi (BA).

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk