Dette emnet er nedlagt

MØNA1501 – Stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En generell innføring i sosial, ideologisk og politisk utvikling i statene i Midtøsten og Nord-Afrika, med særlig vekt på tiden etter 1970. Kurset belyser tilblivelsen av det moderne statssystemet i regionen, forholdet mellom stat og samfunn, ideologi og legitimitet, statsmaktens organisering, samt perspektiver for endring gjennom sammenbrudd, krig, revolusjon og demokratisering.

Hva lærer du?

Hensikten med kurset er å gi deltakerne et rammeverk for forståelse av stat og politikk i Midtøsten og Nord-Afrika. Studentene lærer å se forbi det kaotiske bildet av regionen slik det fremstår gjennom media, og sette politiske begivenheter i land som Saudi-Arabia, Israel/Palestina, Iran og Irak inn i en større sammenheng. Dette gjøres på to komplementære måter. For det første gis deltakerne en historisk oversikt over utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika, og trenes i å trekke tråder mellom fortid og nåtid. For det andre lærer studentene å analysere mekanismene som styrer det politiske liv i regionen tematisk. Slik opparbeider deltakerne på emnet et system av 'knagger' som hjelper å se hovedtrekk ved stat og politikk i Midtøsten og letter videre læring.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar , dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de generell studiekompetanse gir.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av 7 dobbelttimer forelesning og 6-7 dobbelttimer seminar.

I løpet av semesteret skrives en kvalifiseringsoppgave på ca. 3 sider, dvs. 7000 - 7500 tegn (uten mellomrom). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Besvarelsen skal være skrevet i 12 punkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand.

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Afrika sør for Sahara og Midtøsten og Nord-Afrika, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Tilbys siste gang vår 2008.

Eksamen

Vår 2008

Emnet tilbys for siste gang vår 2008 siden 40-gruppen i MØNA (40OMR-MØNA) legges betydelig om fra og med våren 2009.

Undervisningsspråk

Norsk