Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Semesteroppgave skrevet om et tema relatert til Midtøsten og Nord-Afrika valgt i samråd med og godkjent av faglærer.

Hva lærer du?

Gi studentene en anledning til å fordype seg i ett emne innenfor Midtøsten og Nord-Afrika. Oppøve evne til å velge ut, avgrense og problematisere et tema. Oppøve evne til å drøfte pro et con og gi en strukturert fremstilling av et sakskompleks.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

I tillegg krever emnet at studenten har bestått eksamen i to MØNA-emner, evt. at to MØNA-emner tas i tillegg samme semester.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende dem generell studiekompetanse gir samt andre MØNA-emner.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner, mellomfag og storfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Emnet overlappes av det tidligere grunnfagstillegget i Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap og gir full studiepoengsreduksjon.

Undervisning

Studenten skriver en semesteroppgave over en problemstilling hentet fra et avgrenset temaområde. Problemstilling for oppgaven velges av studenten selv i samråd med emneansvarliglærer senest 3 uker etter semesterstart. Tematikken hentes fra de emnene studenten har eksamen i. Det blir holdt et obligatorisk oppgaveveiledningsseminar i løpet av semesteret. Det vises ellers til "Retningslinjer for skriving av semesteroppgave i Midtøsten- og Nord-Afrika kunnskap" som deles ut i første undervisningstime, og senere vil bli å finne på emnets semesterside. Semesteroppgaven leveres i to eksemplarer på Ekspedisjonskontoret i 4. etasje PAM innen den dato og tid som er angitt for emnet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgavens omfang er 10 sider - totalt ca. 3000 ord. Referanse-/litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand. Marger på ca. 2,5 cm.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet kan inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Afrika sør for Sahara og Midtøsten og Nord-Afrika, eller som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet ble tilbudt siste gang høsten 2006

Eksamen

Hver høst

Emnet ble tilbudt siste gang høsten 2006

Undervisningsspråk

Norsk