Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Museumskunnskap er et tverrfaglig kulturstudium. Emnet er et møtested for bl.a. fagene arkeologi, kulturhistorie, kunsthistorie og konservering. Studiet belyser museums- og samlingshistorie, museumsteori og museumspolitikk.

Hva lærer du?

• Museumskunnskap vil gi deg en teoretisk bakgrunn for masteroppgave i kulturkunnskap og museologi.
• Studiet gir deg innsikt i museenes opphavshistorie, innsamlings- og utstillingsproblematikk og museumsinstitusjonen som kunnskapsprodusent.
• Gjennom studiet lærer du å reflektere over museenes plass i det kulturpolitiske bildet globalt, nasjonalt og lokalt.
• Museumskunnskap gir deg trening i kritisk tenkning og analytisk tilnærming til et kunnskapsfelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever kun generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Museumsrelevante emner: Arkeologi,antropologi,historie, kulturhistorie, kunsthistorie, konservering.

Overlappende emner

Emnet overlapper med det tidligere semesteremnet MUSKUSEM

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og seminarer og foregår delvis i samarbeid med noen utvalgte muséer i Oslo-området, samt undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Bruk av det virtuelle klasserommet Fronter er obligatorisk.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Forelesninger og nettundervisning strekker seg over hele semesteret

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave à ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivingen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved semesterstart. I tillegg arrangeres en skoleeksamen på 4 timer i slutten av semesteret. Til skoleeksamen blir studenten testet i en utvalgt del av pensum, ca 800-900 sider. Utvalget blir gjort kjent ved semesterstart. Ved karakterutregningen teller den innleverte mappen og skoleeksamen likt.

Ved innlevering av mappe skal studenten også levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Både mappeeksamen og skoleeksamen må være bestått for å oppnå eksamen i emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2011

Ersattes av KULH2002 fra vår 2012

Eksamen

Vår 2011

Undervisningsspråk

Norsk