Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaver i persisk forutsetter at masterstudenten leser en del faglitteratur på persisk. Formålet med leseemnet i moderne persisk er å gi studenten en ”kick-start” i studiet av persiskspråklig faglitteratur og derfor må minst halvdelen av pensum være persiskspråklig. I samråd med faglærer legger studenten opp et individuelt pensum som tilpasses masteroppgavens tematikk. Litteraturen bør velges slik at studenten får anledning til å se oppgaven i videre perspektiv. Elementære fremstillinger kan ikke inngå som en del av pensum. Emneområdet må ikke ligge for tett opp til emner på lavere nivå, og pensum kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Pensumlisten må godkjennes av faglærer som også har ansvaret for at pensumet ligger utenfor studentens tidligere kurslitteratur.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du

  • å ha en slik ferdighet i lesing av moderne persisk at du kan benytte den omfattende persiskspråklige faglitteraturen innenfor iranistikken med fullt utbytte.
  • å ha tilegnet deg en høy grad av persisk allmenndannelse.
  • å kunne sammenfatte og fremstille problemstillingene på en selvstendig og reflektert måte.
  • å forholde deg mer kritisk til forskningslitteratur på vestlige språk og vare i stand til å bedømme i hvilken grad faglitterære verker fra vesten bygger på førstehånds kildestudier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenten må ha studierett på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten- og Nord-Afrika-studier eller studieretning Persisk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80 studiepoeng i persisk (PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2, PER2110 – Persian Language 3 og PER2120 – Persisk språk 4 i bachelorstudiet) eller tilsvarende kunnskaper ervervet annetstedsfra.
Gode lesekunnskaper i engelsk er en forutsetning.

Anbefalte forkunnskaper

Gode lesekunnskaper i tysk eller fransk er ønskelig.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell. I løpet av semesteret skal studenten lese og oversette ca. 200 sider med tekst på moderne persisk. Studenten velger tekst i samråd med faglærer, og helst en tekst som har tilknytning til studentens masteroppgave.

Obligatorisk aktivitet
Som obligatorisk aktivitet må studenten lese og muntlig oversette én utvalgt side som bestemmes av faglærer fra det fastlagte pensum.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet
I løpet av semesteret må studentene få godkjent en obligatorisk aktivitet. Den obligatoriske aktiviteten må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Hjemmeeksamen
3 dagers hjemmeeksamen på ca. 8-10 sider (ca 2300 tegn per side, mellomrom ikke medregnet). Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman eller lignende) og paginert (sett inn sidetall). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. På forsiden påføres PER4160, kandidatnummer, semester. Besvarelsen leveres i Fronter.

Eksamen vil bestå av overgripende spørsmål knyttet til moderne persisk litteratur, språk, historie og samfunn.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår som en del av MA Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning persisk.

Nyttig informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet går ikke våren 2013.

Eksamen

Emnet går ikke våren 2013.

Undervisningsspråk

svensk