Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten en videreføring av studiet i moderne persisk skrift- og talespråk og omfatter dessuten et introduserende studium av enkelte klassiske tekster.  Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats og mye selvstudium.

Det er STERKT anbefalt å følge undervisningen hele semesteret.

Hva lærer du?

Du får utvidet basiskompetanse i persisk til et nivå som vil kunne være til nytte i videre studier med henblikk på å styrke både muntlig og skriftlig språk. Har du fulgt undervisningen og lest pensum forventes du:

  • å ha utviklet ferdigheter i å lese og forstå avanserte tekster ved hjelp av ordbøker og grammatiske referanseverk
  • å kunne produsere skriftlige tekster på persisk
  • å ha tilegnet deg muntlige ferdigheter i å føre en samtale på moderne persisk på et høyt middelnivå
  • å ha tilegnet deg et en god kjennskap til nasta'liq-skriften
  • å ha grunnleggende forståelse av tekstenes kulturelle, sosiale og politiske sammenheng

Karakteren du får vil vise til hvilken grad du har oppnådd disse målene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått PER1110 – Persisk språk 1, PER1120 – Persian Language 2 og PER2110 – Persian Language 3. Emnet krever gode ferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Persisk 4 fortsetter treningen i lesning og grammatisk analyse av avanserte tekster. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling. Over 14 uker  gis det 2 dobbelttimer som kombinerer forelesninger, tekstlesning og grammatisk analyse samt 1 dobbelttime i kommunikativ persisk.

Eksamen

I løpet av dette emnet avholdes 2 obligatoriske interne skriftlige prøver á 1 time. I tillegg skriver alle en kvalifiseringsoppgave på 5-10 sider (språk: norsk, svensk, dansk eller engelsk, omfang 5-10 sider á 2300 tegn inkludert mellomrom).

Begge de interne prøvene samt kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen. Ved godkjent fravær eller ikke bestått på en av disse prøvene vil det bli gjennomført en tredje prøve.

Godkjente obligatoriske interne prøver er gyldige kun i inneværende semester. Se også felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.


Skriftlig eksamen, 4 timer.

  1. Oversettelse av persiske tekster fra pensum.
  2. Besvarelse av grammatiske og andre spørsmål i tilknytning til tekstene.
  3. Oversettelse av en ukjent persisk tekst til norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk.)

Muntlig eksamen
15. minutters forbredelse og 15 minutters eksamen.

Eksamen består av lesing og oversettelse av en pensumtekst, etterfulgt av en samtale på persisk der kandidaten svarer på spørsmål om teksten. Deretter skal kandidaten på norsk eller persisk svare på spørsmål om grammatikk, språk med utgangspunkt i tekstene i den muntlige og skriftlige prøven, samt om samfunnsforhold og historie med utgangspunkt tekstpensum.

Alle enkdeltdelene, dvs. skriftlig del A, B og C samt muntlig, må bestås for å få ståkarakter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Bruk av tospråklig ordbok etter egen valg er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på persisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig eksamen teller 60 % og muntlig eksamen 40 % av endelig karakter.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

PER2120 periodisk evaluering V08
Underveisevaluering PER2120

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Undervisningsspråk

Dansk