Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvilken rolle spiller religion i SKAM? Hvordan preges handlingene til Isak og Even, Sana og Yousef, Noora og William av kristendom, islam og andre religioner? Hva ville vært annerledes og likt om de hadde bodd i et annet samfunn eller i en annen tid? Hvordan har forestillinger om skam som fenomen preget og preger fortsatt våre liv? Og hvordan vises dette i SKAM?

SKAM er et mikrokosmos der ulike verdenssyn som i forskjellig grad er preget av religion, eksisterer side om side. Det viser hvordan ulike rammer preger hvordan vi lever livene våre. Hjemme og på skolen, i og utenfor det religøse rom, om man er mann eller kvinne.

Hvordan speiler norsk samtid religiøse forestillinger og hvordan skiller det seg fra andre samfunn? Hvor langt går egentlig sekulariseringen? I hvilken grad har mennesker anledning til å leve livene de selv vil og hvordan var dette før?

Ulike problemstillinger og scener fra SKAM vil bli brukt som utgangspunkt for videre analyser både på tvers av kultur, religion og historie. Skam. Ære. Slutshaming. Skaphomoer. Sex av alle slag. Graviditet. Identitetsmarkører. Rusmidler. Foreldre og barn.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du:

  • kjenne til hvordan religion og religiøse forestillinger videreføres og praktiseres i og utenfor institusjonelle rammer, spesielt i dagens samfunn.
  • kunne identifisere religiøse mønstre i kulturen generelt.
  • kunne sammenligne ulike religiøse forestillinger om kjønn, sex, ære, skam og andre krav til hvordan livene skal leves.
  • kunne redegjøre for og drøfte forhold ved religion og sekularisering i dagens samfunn.
  • kjenne til ulike måter religion og identitet er forbundet på.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning med aktiv deltakelse av studentene. Detaljert timeplan blir publisert ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

  • Innlevering av en skriftlig oppgave i Fronter
  • Muntlig presentasjon i seminarundervisningen

Studenter på selvstudiumsgruppen vil få avtalt tid til den muntlige presentasjonen.

Eksamen

Skoleeksamen på fire timer.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk