Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Religion kan studeres på flere plan, som samfunnsinstitusjon, meningshorisont, tradisjon, tro eller erfaring.

Dette emnet gir en innføring i religionsforskningens grunnlagsproblemer. Hvordan styrer teoretiske perspektiver vår tolkning av religioner og religiøse fenomener?

Hensikten med emnet er å forberede arbeidet med mastergradsoppgaven.

Det fokuseres derfor særlig på forholdet mellom teori og religionshistorisk metode og kildemateriale (intervju, teksttolkning, religiøse bilder, riter).

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Fagspesifikk kompetanse:

  • Kjennskap til ulike metoder og religionshistorisk kildemateriale
  • Et reflektert forhold til teori- og metodevalg som en religionshistoriker står overfor
  • Evne til selvstendig og kritisk forhold til religionsvitenskaplige teoridiskusjoner

   Generell kompetanse:

  • Trening i å foreta et begrunnet valg av problemstilling, metode og teoretisk perspektiv i arbeidet med akademiske tekster
  • Evne til å se på forskerrollen i et kritisk perspektiv.
  • Øvelse i faglig diskusjon
  • Trening i muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff
  • Øvelse i ulike samarbeidsformer i tilknytning til seminarene

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogrammet i religionshistorie. Opptakskrav til Religionshistorie master

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter avlagt 80-gruppe i religionshistorie.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Deltagelse i undervisningen er obligatorisk (70%). Den første forelesningen er en introduksjon der vi gir mye viktig informasjon. Her er det obligatorisk oppmøte for alle.

Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget. Studentene veksler mellom oppgaveskriving og kommentering av hverandres arbeid.

Underveis i semesteret skal studenten legge frem flere deloppgaver som vil inngå i endelig mappeinnlevering. Deloppgavene skal leveres i Fronter. Ved første innlevering på emnet må du levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Innleveringsfristene før deloppgaver vil bli gjort kjent på den første forelesningen og lagt ut i detaljert undervisningsplan.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappeinnlevering på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

For å kvalifisere til innlevering av mappe, må deloppgavene være levert innen gitte frister, og godkjent av faglærer.

Mappeinnleveringen leveres ved slutten av semesteret. Innleveringsfrister vil bli gjort kjent på semestersidene.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport V08 REL4100

Periodisk evalueringsrapport høsten 2010

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014

Eksamen

Emnet ble tilbudt for siste gang høsten 2014

Undervisningsspråk

Norsk