Dette emnet er nedlagt

REL4500 – Islam, tolkning og konflikt - historiske og moderne idéstrømninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Konflikter og motsetninger mellom ulike tolkninger er et gjennomgående tema i islams historie.

Hvordan skal disse skillelinjene forstås og analyseres? Og hvilke er de viktigste tendensene i historiske og nåtidige debatter?

Hvordan ser de ut de historiske røttene til for eksempel dagens islamistiske bevegelser, feministiske nytolkninger og sufi-islamske motbevegelser, og hvordan skal disse tendensene og stemmene tolkes?

Hvilke ulike tilsvar på modernitet og kolonialisme har muslimske tenkere stått for?

Emnet gir evne og ferdighet til å kontekstualisere og analysere sentrale skillelinjer mellom for eksempel sunni- og shia-muslimer og mellom modernister og tradisjonalister i lys av politiske og ideologiske motsetninger.

Kampen mellom ulike etniske grupper, mellom menn og kvinner, og mellom «orienten» og «Vesten» diskuteres og analyseres inngående ved hjelp av historiske og nåtidige debatter. Spørsmål om makt, autoritet, kjønn og hvem som har makt til å tolke er her sentrale.

Hva lærer du?

Emnet skal gi økt forståelse for interne skillelinjer innen islam og idéstrømninger i historien og nåtiden, og for hvordan ulike tolkninger er forankret i spesifikke kontekster og maktpolitiske diskurser.

Du vil møte spørsmål og problemstillinger knyttet til modernitet, kolonialisme, og ulike former for motstand som voldsbekjennende tendenser, dessuten parlamentariske uttrykk blant ulike muslimske tenkere, kvinneorganisasjoner, fromme mystikere og seksuelle minoriteter.

Emnet gir god kompetanse til å forstå historiske og nåtidige konflikter på både lokalt og globalt nivå, samtidig som du som student får økt evne til å forstå din omverden.

Emnet bidrar til kritisk refleksjon og søker å gi en øket evne til å analysere og tolke hvordan muslimske debatter forholder seg til Vesten, modernitet, og globale prosesser.

Emnet gir ferdigheter som er relevante for storsamfunnet, for skoleverket, og for myndigheter og foretak som har behov for forståelse og analyse av omverden.

Undervisningen bygger på forelesninger og diskusjoner der du som student forventes å være aktiv og delta i samtaler og kritiske analyser.

Evne til å kontekstualisere og reflektere selvkritisk står sentralt i emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogram.
Det forutsettes gode kunnskaper om islam.

Anbefalte forkunnskaper

En eller flere av disse emnene, eller tilsvarende:

Undervisning

Undervisningen gis i form av seminarer og forelesninger i intensiverte perioder. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Det vil bli gitt oppgaver i seminarene iløpet av semesteret som er relevante for semesteroppgaven. Disse er ikke obligatoriske, men anbefales på det sterkeste.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.

Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Dette emnet tilbys ikke inntil videre.

Eksamen

Undervisningsspråk

Svensk