Dette emnet er nedlagt

RES1501 – Religion i en globalisert tidsalder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Religionen er i ferd med å få en viktigere rolle i det offentlige og politiske rom enn den hadde for 20 eller 30 år siden. Noen forskere snakker om en desekularisering av verden. Det er en sammenheng mellom globaliseringsprosesser og religionens nye rolle. Globalisering innebærer blant annet en større bevissthet om globale problemer og utfordringer, og en økende bevissthet om at ens eget samfunn og egen tradisjon kun er en blant mange. Noen globaliseringsforskere snakker om en relativisering av kulturen og religionen og ser religionens nye rolle som et forsøk på å demme opp for presset mot identitet som dette medfører. Ofte får dette politiske konsekvenser ved at religiøse ledere ønsker å forankre samfunnets lover og institusjoner i et religionen. Det får også konsekvenser for hvordan religiøsitet og spiritualitet leves ut, noe den karismatiske kristendommen er et av de fremste eksempler på. Samtidig ser man nye religiøse grasrot-bevegelser som jobber for å bøte på de psykososiale problemer forbundet med fattigdom i storbyer, eller for å dekke et behov for mening og tilhørighet blant folk som faller utenfor tradisjonelle sosiale strukturer, som immigranter. Kurset vil gå i dybden i tre konkrete regionale konfliktsituasjoner som illustrerer religionens nye rolle i et globaliseringsperspektiv: Latin-Amerika/Karibia, Syd-Asia og Midtøsten.

Hva lærer du?

Studentene må tilegne seg innsikt i sentrale teorier omkring forholdet mellom religion og globalisering og om konkrete forhold i den moderne verden hvor religion får en ny rolle.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår som obligatorisk i en 40-gruppe på Religionsprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk