Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sanskrit 4 er et tilbud til studenter som ønsker å utvide sine kunnskaper i gammelindisk slik at de også omfatter et annet stadium av språket. Emnet har derfor to varianter som foreleses etter behov: vedisk eller pali. Vedisk tar særlig sikte på studenter med interesser for hinduisme og/eller (sammenlignende) språkvitenskap. Pali tar primært sikte på studenter som er interessert i buddhisme, men kan også være relevant for studenter med interesse for nyindiske spårk, eller for middelindisk språk og litteratur i sin alminnelighet.

Hva lærer du?

I den vediske varianten av Sanskrit 4 skal studenten lære å lese vediske hymner (Rigveda/Atharvaveda) samt brahmanatekster (ritualtekster) og upanishadetekster. Studenten får en grundig innføring i vedisk filologi og det eldste trinnet av indisk religion. Tekster velges i samråd med foreleser.

I palivarianten skal studenten tilegne seg en grunnleggende innføring i palifilologi. Tekster som leses, avtales med foreleser, men det er vanlig å lese enklere tekster i begynnelsen.

I tilknytning til begge varianter leses det et utvalg fagartikler i samråd med foreleser. Disse knyttes opp mot studentenes interesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått SAN2110 Sanskrit 3.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledet lesning, både felles og induviduell. Emnet strekker seg over 14 uker. Studenten må regne med å gjøre en del arbeid på egen hånd med relativt lite veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha fått godkjent 2 kvalifiseringsoppgaver som innleveres i løpet av semesteret. Det gis ikke karakter for oppgavene.

Eksamen består av to skriftlige prøver:

Første dag: 4 timer. Oversettelse av tekst fra tekstpensumet med ordbok/glossar. Spørsmål til teksten.

Annen dag: 4 timer. Oversettelse av en mindre ukjent tekst med ordbok/glossar. Besvarelse av en teoretisk oppgave knyttet til studentenes pensum i sekundærlitteratur.

Det gis bokstavkarakterer med graderinger A- F. A er beste karakter og F er stryk.

Eksamensbesvarelsene skrives normalt på norsk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Annenhver vår.

Eksamen

Vår 2010

Annenhver vår.

Undervisningsspråk

Norsk