Dette emnet er nedlagt

TEA2126 – Kvinner på scenen - som roller og aktører

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom hele den europeiske teatertradisjonen, fra 500-tallet f.Kr. og til i dag, har både menn og kvinner forekommet som roller i den dramatiske fiksjonen. Men helt frem til 1500-tallet ble kvinnerollene så å si alltid spilt av menn, og både før og etter skuespillerinnenes entré på scenen har menn dominert teaterinstitusjonen, som dramatikere, instruktører, teaterledere og kritikere. Med utgangspunkt i disse forutsetningene belyser emnet kvinnenes funksjon i teatret, både som roller og aktører. Emnet er teaterhistorisk anlagt og strekker seg fra antikken til nåtiden, med nedslag i viktige epoker og sjangere.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskaper og forståelse for samspillet mellom kjønn og roller i teatret, i en bred kulturhistorisk kontekst. Gjennom teaterhistorisk og feministisk faglitteratur og teori skal studentene tilegne seg innsikt i generelle og spesifikke problemstillinger knyttet til kvinnerollene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt) og TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt)

Det anbefales gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst én av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca 2-3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 4-8 sider (2300 tegn per side).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk emnerapport høst 2008

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Alternerer med andre fordypningsemner

Eksamen

Høst 2008

Undervisningsspråk

Norsk