Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Barokkens dominerende teaterform var operaen, som oppsto i senrenessansens Italia med antikkens teater og kultur som en vesentlig inspirasjonskilde. Gjennom hele 1600- og 1700-tallet beholder italiensk opera en ledende posisjon i europeisk kulturliv, men det oppstår også en betydelig fransk operatradisjon.
Parallelt med operaens utvikling dannes klassisismens drama og teater, også basert på arven fra antikken, men med vekt på andre formidealer. Klassisismen er primært knyttet til fransk kultur, men får også betydning for andre lands opera og teater, blant annet for Ludvig Holberg.
En tredje sentral teaterform i barokken er commedia dell’arte, som blir en viktig inspirasjonskilde både for den klassisistiske komedien og for komisk opera. Denne italienske teaterformen setter dermed sitt preg på teater- og operakulturen over det meste av Europa.
Emnet belyser disse parallelle teaterformene, historisk, teoretisk og estetisk. Med eksempler fra moderne iscenesettelser diskuteres dessuten materialets fortolkningspotensial i en nåtidig kontekst.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha:

  • kunnskaper og forståelse for barokkens opera og teater, sett
i lys av epokens inspirasjonskilder, kreativitet og kulturelle utvikling
  • forståelse for samspillet og den gjensidige påvirkningen mellom tidens ulike teaterformer
  • innsikt i teaterforholdenes betydning for komponistenes og dikternes utforming av de enkelte verkene
  • forståelse for forholdet mellom 1600- og 1700-tallets musikalske og sceniske oppførelsespraksis,
og vår tids teatrale uttrykk
  • teoretisk kompetanse for selvstendige analyser av forskningslitteraturen og resepsjonshistorien

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak på masterprogrammene Kultur- og idéstudier eller Estetiske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til master ved program for kultur- og idéstudier eller estetikkprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper anbefales

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 7 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-8 sider (2300 tegn per side).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk