Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Samanlikning av dei einskilde gæliske språka, med særskild vekt på skilnadene mellom irsk og skotskgælisk, og i nokon grad mansk.

Kva lærer du?

Studentane skal kjenne grunndraga i skotskgælisk og kunna gjera greie for språkutviklinga i dei gæliske språka og dialektane, og dei grunnleggjande skilnadene mellom dei.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot IRSK4130 – Kontrastiv gælisk (nedlagt)

Undervisning

Fire timar i veka med einskilde undervisningsfrie veker til oppgåveskriving.

Undervisninga er lukka og reservert studentar med opptak til emnet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

To obligatoriske oppgåver (2-3s) skal leverast undervegs i semesteret og må godkjennast for at studenten skal kunne avlegge avsluttande 4-timers skoleeksamen. Skoleeksamen dannar grunnlag for karakteren.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Anna

Høgst 30 studentar.

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensinnleveringer:
obligatorisk erklæring bokmål
obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Eksamen gis samme semester som undervisningen.

Undervisningsspråk

Norsk