Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer noen sentrale emner innen studiet av forholdet mellom språklig adferd og de psykologiske prosessene som antas å være forutsetninger for denne adferden. Noen av de temaene som vil bli studert er barns språkinnlæring, forholdet mellom talespråk og skriftspråk, flerspråklighet, språk og tanke, språk og hjerne.

Hva lærer du?

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om noen sentrale temaer innen psykolingvistikk. Emnet skal også gi øvelse i skriftlig og muntlig presentasjon av disse og i de argumentasjonsmåter som er vanlige i tilknytning til temaene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 5 studenter, maximum 25 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel om studenten har tatt EXFAC03-SPR Examen Facultatum Språk og språkvitskap

Undervisning

34 timer undervisning: Undervisningen går over 16 uker med enten en eller to dobbelttimer i uken. Det er krav om en skriftlig innleveringsoppgave (ca 2000 ord) og en muntlig presentasjon. Den muntlige presentasjonen organiseres som en gruppeoppgave. Undervisningen vil veksle mellom forelesnings- og seminarform. Det settes av tid til selvstudium og oppgaveskriving.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Den skriftlige innleveringsoppgaven og den muntlige presentasjonen skal godkjennes for å kunne ta eksamen. Emnet avsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport vår 2007

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Oblisatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2010

Emnet gis siste gang våren 2010.

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk