Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek opp teoriar om tilhøvet mellom språk og biologi, opphavet til språket, biologisk evolusjon og språkleg evolusjon.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane ha innsikt i ulike tradisjonelle og moderne teoriar om desse emna:

  • Kva tid og korleis oppstod språket? 

  • Korleis er tilhøvet mellom språk og biologi?
  • Kva er argumenta for og imot at mennesket har ei eller anna form for medfødd språkevne?
  • Korleis er tilhøvet mellom biologisk evolusjon og språkleg evolusjon?

Studentane får også øving i skriftleg presentasjon av desse emna. Endeleg karakter viser i kva grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar med studierett på program må kvart semester søkje og få plass på undervisinga og melda seg til eksamen i Studentweb.

Studentar tatt opp til andre masterprogram, kan etter søknad få adgang til emnet dersom dette er klarert med eiga program.

Dersom du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje om opptak til våre studieprogram.

Det forutsettes minimum 5 påmeldte studenter for at emnet skal gå.

Undervisning

Kurset går over heile semestret og har 20 forelesningstimar til saman.

Eksamen

Vurderingsordningen er en mappe bestående av to 5-siders oppgaver (à 2300 tegn uten mellomrom).

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving må du gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Eksamensspråk

Du kan svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgåvetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Ei semesteroppgåve eller tilsvarande som er bestått, kan ikkje leverast på nytt i omarbeidd form.

Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen bruker du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Emnet gis med uregelmessige mellomrom.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk