NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk

Kort om emnet

Dette emnet utgjøres av studentens arbeid med masteroppgaven i norsk som andrespråk. Temaet for oppgaven bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Oppgaven skal være en vitenskapelig undersøkelse som bidrar til nye kunnskaper og økt innsikt innen faget norsk som andrespråk.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

  • utforme en vitenskapelig undersøkelse av middels omfang i et godt akademisk språk
  • presentere, avgrense og begrunne en presis vitenskapelig problemstilling
  • sammenfatte, redegjøre for og diskutere kritisk tidligere forskning på det aktuelle feltet
  • samle, velge og avgrense relevant materiale for en vitenskapelig undersøkelse
  • gjøre rede for og begrunne valg av teori og metode for undersøkelsen
  • analysere materialet på faglig relevant måte
  • argumentere sammenhengende og overbevisende for fremsatte påstander
  • presentere vitenskapelige resultater fra den konkrete undersøkelsen og derved demonstrere faglige ferdigheter på høyeste allmenne utdanningsnivå innen fagområdet Norsk som andrespråk

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studentene har avlagt eksamen i tre av emnene som inngår i mastergraden, hvorav minst ett av de obligatoriske emnene NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lysNOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap og SPR4140 – Språkvitenskapelig metode (videreført) før de begynner å arbeide med oppgaven.

Anbefalte forkunnskaper

Temaet for oppgaven vil normalt bygge på emner som er tatt før studentene setter i gang med oppgaveskrivning.

Undervisning

Det er ingen formell undervisning knyttet til emnet.

Veiledning i forbindelse med skriving av masteroppgaven er obligatorisk.

Gyldig veiledningavtale for masterstudenter ved instituttet må være underskrevet. Instituttet utnevner veilder og studiekonsulenten sender ut veiledningsavtale til studenten.

Hver student har krav på inntil 15 timer veiledning.

Veiledningskontrakt til utfylling, rettigheter og plikter for veileder og student

Eksamen

Masteroppgaven leveres i siste semester etter at de andre emnene i graden er avlagt.

Formelle krav og maler til masteroppgaven finner du her.

Oppgaven skrives på norsk (bokmål eller nynorsk etter eget valg). Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer av en intern og en ekstern sensor.

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Dette skjemaet må leveres sammen med masteroppgaven:
Vitnemålsskjema på bokmål
Vitnemålsskjema på nynorsk

masteroppgavesidene til ILN finner du mer informasjon om veiledning, formelle krav, frister, innlevering av master, sensur og vitnemål.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Oppgaven skal skrives på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

I følge Lov om universiteter og høgskoler §3-9 nr. 2 skal karakteren gitt masteroppgaver begrunnes av kommisjonen. Instituttet bestemmer om dette skal skje skriftlig eller muntlig, og ved ILN har valget falt på skriftlig begrunnelse. Etter sensurfall vil kandidatene derfor motta en skriftlig begrunnelse for karakteren gitt masteroppgaven i posten.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Emnet passer inn i studentens 3. og 4. semester.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Innleveringsfrister: 15. mai i vårsemesteret og 15. november i høstsemesteret.

Undervisningsspråk

Norsk