Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tekstvitenskapens og diskursanalysens grunnleggende ideer, begreper og analysemåter. På kurset presenteres og trenes det på hvordan en mangfold av tekster kan analyseres. Målet med undervisningen er å sette studentene i stand til å beskrive og forklare teksters struktur og funksjoner i en rekke forskjellige kommunikasjonssammenhenger. Tekstbegrepet omfatter både muntlige og skriftlige tekster, og det legges vekt på at tekster er satt sammen av mange slags uttrykk – at de er multimodale. Tekstene på kurset vil bli hentet fra forskjellige tekstkulturer i samfunnet, slik som politikk, presse, litteratur og skole. Det legges særlig vekt på å analysere tekster skapt av skolelever og andre tekster knyttet til skolen, slik som læremidler.

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innefor tekst- og diskursanalyse med sikte på arbeid som lærer i norsk særlig i videregående skole og på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR1105 – Språkstruktur og tekst (nedlagt)

Undervisning

To timer forelesning i uka i 15 uker, inkludert leseuker. To timer gruppeundervisning annenhver uke i samme periode.
Det er to kvalifiseringsoppgaver, en muntlig og en skriftlig, som må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen i slutten av semesteret, med prøving i begge de norske målformene, bokmål og nynorsk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:

Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk