Dette emnet er nedlagt

NOR1120 – Dialektologi og sosiolingvistikk 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder en elementær innføring i norsk dialektologi og sosiolingvistikk med en presentasjon av grunnleggende språksosiologiske begreper og av de viktigste dialekt-skillemerkene. Dessuten blir det gitt et oversyn over de viktigste varietetene av norsk talemål, bl. a. de viktigste dialektgruppene, illustrert med tekster. Tekstene illustrerer primært den lokale variasjonen, sekundært også den sosiale, særlig forskjellen mellom by og land og mellom unge og eldre.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskaper om de viktigste varietetene av norsk talemål, både dialekter og standardspråk, og deres historiske bakgrunn og sosiale status i dag. Studentene får også kjennskap til de viktigste språksosiale forskjellene i norsk, for eksempel når det gjelder kjønn, yrke, bosted og alder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tatt emnet NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er i tillegg gyldig i de to neste semestrene emnet blir tilbudt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen i slutten av semesteret som vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring bokmål
Obligatorisk erklæring nynorsk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Emnet vil bli erstattet av nye emner våren 2009.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)