Dette emnet er nedlagt

NOR2331 – Litterær kanon og kanonisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Diskusjonen om kanonbegrepet og om kanoniseringsprosesser har vært omfattende i de seinere tiår, blant annet i de nordiske land. Hvordan utpekes de verk og forfatterskap som sikres plass i ulike typer kanon? Emnet tar opp sentrale begreper innenfor det som gjerne kalles kanonstudier, kanonteori, sjangre som er særlig virksomme for kanondannelser, kritikere som har påvirket kanon, samt resepsjonen av enkelte relevante forfatterskap.

Hva lærer du?

Studentene skal styrke og utvide sin viten om kanon og kanoniseringsprosesser. De skal gjøre seg kjent med moderne teori og debatt om kanon og skal kunne forholde seg analytisk og reflekterende til denne. Studentene skal også lete fram materiale til delprosjekter innenfor emnet og anvende fagkunnskap i analysen av relevante tekster av ulik art.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til Litteraturprogrammet, Estetikkprogrammet eller Lektor- og adjunktprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene bør ha en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til norsk litteratur.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4331 – Litterær kanon og kanonisering (nedlagt)

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke, i alt 28 timer. Seminaret er helt eller delvis felles med NOR4443, avhengig av antall påmeldte studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.
En student som har fått gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning, har ikke krav på ny undervisning. En student som har fått undervisningsrett til et emne, men ikke har gjennomført og/eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har rett til ny undervisning, men først når kapasitetshensyn muliggjør det.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen på grunnlag av temahefte. Temaheftet utleveres og/eller legges ut på semestersiden 2 virkedager før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Temaheftet utleveres ved eksamen. Ingen andre hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)