Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, f.eks. opplysningstiden, romantikken, det moderne gjennombrudd, fin-de-siècle-perioden, mellomkrigstiden og etterkrigstiden . Ulike sjangrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold.
Pensum består av 5-8 litterære verk og 200-300 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Tema for våren 2013 finner du her

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

• redegjøre for en epokes stilistiske og tematiske særtrekk
• analysere et verk i lys av epokens særtrekk samt i lys av epokens historiske og kulturelle betingelser
• demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke relevant sekundærlitteratur inn i en tekstanalyse

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR4425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 28 undervisningstimer. Seminaret er felles med masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave ca 5 sider (á 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen. Den obligatoriske oppgaven/aktivteten er gyldig bare semesteret den ble godkjent.

Mal for skriftlige kvalifiseringsoppgaver

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 8 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Mal for eksamensbesvarelser ved ILN

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk skal leveres med alle obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og eksamensbesvarelser:
Obligatorisk erklæring

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk