Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet konsentrerer seg om en avgrenset litterær epoke, f.eks. opplysningstiden, romantikken, det moderne gjennombrudd, fin-de-siècle-perioden, mellomkrigstiden eller etterkrigstiden. Ulike sjangrer vil bli trukket inn, og tekstene vil bli studert i lys av internasjonale litterære strømninger og av øvrige kulturelle forhold, samt relevante samfunnsforhold.
Pensum består av 6-10 litterære verk og 300-400 sider teori, sekundær- og faglitteratur. Oversikt over pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Tema for våren 2013 finner du her

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:
• redegjøre for en epokes stilistiske og tematiske særtrekk
• analysere et verk i lys av epokens særtrekk samt i lys av epokens historiske og kulturelle betingelser
• demonstrere kjennskap til tidligere forskning ved å trekke relevant sekundærlitteratur inn i en tekstanalyse
• påpeke eventuelle aspekter ved et verk som ikke lar seg forklare av epokens generelle særtrekk
• selvstendig finne og anvende relevant sekundærlitteratur og/eller teori som kan belyse et (eller flere) verk fra pensum
• utvikle en original tolkning av et (eller flere) verk fra pensum

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter en viss litteraturhistorisk oversikt og god kjennskap til litteraturvitenskapelig metode.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2425 – Epokestudium i nordisk litteratur B (nedlagt)

Undervisning

Seminarundervisning med tilsammen 28 undervisningstimer. Seminaret er felles for bachelor- og masterstudenter. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider (á 2300 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen. Den obligatoriske oppgaven/aktivteten er gyldig bare semesteret den ble godkjent.

Mal for skriftlige kvalifiseringsoppgaver

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (á 2300 tegn uten mellomrom). Tema for semesteroppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret.

Mal for eksamensbesvarelser ved ILN

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2017

Vår 2013

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk