Dette emnet er nedlagt

NOR4105 – Lese- og skriveferdighet i historisk perspektiv 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er forskningsbasert og gir en oversikt over den historiske utviklinga av lese- og skriveferdighet i Norden. Det blir blant annet lagt vekt på den rollen både hjemme- og skoleundervisning har spilt for utviklinga av lese- og skriveferdigheten.

Pensumomfang: 700-800 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får fordypet innsikt i "den nordiske literacy-modellen" og hvordan utviklinga har foregått i de nordiske landa, med vekt både på fellestrekk og på ulikheter av sosial og regional art.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever opptak på MA-nivå.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Oppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Undervises normalt hvert høstsemester, men ikke høsten 2008

Eksamen

Samme semester som det tilbys undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)