Dette emnet er nedlagt

NOR4114 – Skriveferdighet og tekstkunnskap 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Norske tekst- og språknormer og normer for sjangre og framstillingsformer. Gjeldende normaler for bokmål og nynorsk. Orientering om bruk av rettskrivingsordbøker. Ordlaging og importord. Fagspråk og allmennspråk, ulike skriftspråkssjangre. Ulike former for skriftlig kommunikasjon: språk- og stilformer i brev, rapporter, utredninger, artikler, brosjyrer og annen prosa. Kriterier for vurdering av tekster, øving i omskriving, samt skrivetrening. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studenten skal få kunnskaper om tekst-, sjanger- og stilteori som grunnlag for skriftlig kommunikasjon, og øvelse i å benytte skriftspråket som kommunikasjonsmiddel. Det vil bli lagt vekt på beherskelse av norsk rettskriving i bokmål og nynorsk og oppøving i evnen til å disponere stoff og skrive klart, konsist og korrekt. Studiet vil også gi studentene innsikt i ulike skriftspråkssjangre og samtidig både et teoretisk og et praktisk grunnlag for å vurdere ulike tekster på en saklig og kritisk måte. Dermed vil studiet gi større evne til kritisk vurdering og problemløsning i skriftlig kommunikasjon basert på høyere teoretisk innsikt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Øvinger i tekstvurdering og skriving i ulike sjangre, samt trening i å korrigere tekster med tungt eller dårlig språk og oversettelse mellom målformene. Fire typer tekster skrevet etter avtale med faglærer skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen. Tekstene skal skal ha et samlet omfang inntil 10 sider (23 000 tegn med mellomrom). Begge målformene skal være representert.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4 timers skoleeksamen i slutten av semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven skal skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet nedlegges. Siste gang våren 2006.

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)