Dette emnet er nedlagt

NOR4170 – Metode og prosjekt i nordisk språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg samspillet mellom teori, metode og data i språkvitenskapelig forskning generelt og nordisk språkvitenskap spesielt. Ett av målene med emnet er å få studentene i gang med masteroppgaven. Emnet tar opp ulike trinn i planleggingen og gjennomføringen av et språkvitenskapelig forskningsprosjekt.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om, og et bevisst forhold til, samspillet mellom teori, metode og data. De skal være i stand til å koble dette til sitt eget arbeid og til å formulere og etterprøve metodisk problemstillinger som ligger innenfor eget fagfelt. I tillegg skal de kunne vurdere andres forskning kritisk. De får innføring i bruk av bibliotekressurser, og i Tekstlaboratoriets søke- og databaseressurser. Deler av pensum vil kunne byttes ut i samråd med faglærer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra språkprogrammet.

Overlappende emner

Undervisning

Kurset har totalt 28 undervisningstimer, som inkluderer undervisning og seminararbeid på et todagers prosjektseminar (på Granavollen e.l.). For øvrig gis det 2-4 undervisningstimer i uken. Det er lagt inn undervisningspauser med selvstudium og oppgaveskriving. Studentene jobber selvstendig med to obligatoriske oppgaver; den første er en muntlig presentasjon. Den andre er å planlegge en masteroppgave, og den skal ende opp med en prosjektbeskrivelse som leveres inn. Oppgavene har som mål å gi studentene praktisk innsikt og erfaring i språkvitenskapelige metoder og i å skrive en prosjektbeskrivelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en avsluttende 3-dagers skriftlig hjemmeoppgave.
De to obligatoriske oppgavene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.
Alle innleveringsoppgaver (inkl. obligatoriske kvalifiseringsoppgaver) skal leveres med fuskeerklæringsskjema, som finnes på denne siden:
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/

Før du skriver oppgaver eller eksamener, bør du lære deg reglene for riktig bruk av sitater og referanser.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk