Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et utdypende studium av edisjonsfilologisk teori og metode, der følgende temaer gjennomgås: Drøfting av grunnprinsipper for tekstvalg og tekstetablering. Metodiske spørsmål knyttet til manuskriptbasert og trykkbasert tekstutgivelse. Presentasjon og drøfting av ulike teoretiske tilnærminger. Tekstkritisk metode. Presentasjon av ulike utgavetyper (restituerende, monotypiske, synoptiske, diplomatariske, normaliserte). Drøfting av prinsipper for kommentarer og tekstkritisk apparat. Diskusjon av forholdet mellom bokbasert og elektronisk tekstutgivelse. Emnet vil også omfatte en fordypning innenfor én teoretisk retning (tekstkritikk, bokhistorie, hermeneutikk el.l.).

Pensum består av tre primærverk samt et teoripensum på ca. 1000 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får inngående kjennskap til ulike typer vitenskapelige utgaver og god innsikt i edisjonsfilologisk teori og metode. Visse praktiske ferdigheter opparbeides, og studenten vil kunne utarbeide et gjennomtenkt, enkelt regulativ til en tekstutgave. Emnet utvikler evnen til kritisk valg av utgaver for litteraturstudier, og evne til å anvende og utnytte vitenskapelige utgaver.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på master-programmet i litteratur, språk eller kulturfaglige programmer. Studenter med opptak i litteratur, studieretning for yrkesrettet litteraturformidling, vil bli prioritert.

Undervisning

Seminar med 2 timer i uka i alt 15 uker, inkludert leseuker. Det gis felles undervisning for bachelor- og master-studenter. Studentene leverer en kvalifiseringsoppgave på ca 11.500 tegn (ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom), underveis i seminaret. Innholdet i oppgaven legges fram til diskusjon på seminaret. Dette er en praktisk oppgave i form av arbeid med en mindre tekst (et dikt, ei folkevise, et historisk dokument, et kortere prosastykke e.l.). Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Annethvert vårsemester fra og med våren 2006

Eksamen

Annethvert vårsemester fra og med våren 2006

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk).