NOR4316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Digital teknologi har gjort sitt inntog i humaniora på en rekke måter. Dette emnet tar for seg ulike digitale metoder og teorier om digitalisering innen humaniora, deriblant litteraturvitenskap. Emnet går ut på å ta i bruk forskjellige digitale metoder og verktøy i arbeid med utvalgte (litteratur)vitenskapelige problemstillinger.

I tillegg til konkret anvendelse av digitale metoder drøfter emnet ulike perspektiver på de posisjoner digital metodologi har innen humaniora i dag.

Dessuten vil også digital kunst og litteratur gjøres til gjenstand for analyse. Emnet undersøker forholdet mellom mediers teknologiske utvikling og litteratur der digital teknologi er integrert i produksjonen, distribusjonen og resepsjonen.  

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • beskrive, anvende og drøfte flere digitale metoder og relevante teorier som er i bruk i humanistiske fag, litteraturvitenskap spesielt
  • utarbeide faglige problemstillinger som kan undersøkes ved hjelp av digitale metoder og digital tenkning
  • gjøre rede for og reflektere over epistemologiske grunnlagsproblemer knyttet til digital teknologi og humanistisk forskning i dagens samfunn
  • analysere digital kunst og litteratur i ulike kategorier og diskutere relasjoner mellom digitale medier, teknologi og tematikk i verk som er født” digitalt
  • drøfte humanistiske perspektiver på teknologisk utvikling, mennesket i det digitale samfunnet og digitaliseringens rolle i vår kultur

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot NOR2316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning. Studentene legger fram én kortere kvalifiseringsoppgave på ca 5 sider (á 2300 tegn) underveis i seminaret. Oppgaven må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen. I tillegg til kvalifiseringsoppgaven skal studentene levere flere mindre arbeider som vil inngå i en mappe (se Eksamen).

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Eksamensformen i emnet er mappevurdering. Studenten skal produsere flere mindre arbeider i løpet av semesteret, og velger ut noen av disse, samt et refleksjonsnotat, som samles i en mappe. Karakter fastsettes på bakgrunn av en samlet vurdering av arbeidene i mappen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk