Dette emnet er nedlagt

NOR4426 – Epokestudium: Skandinavisk litteratur 1550-1750

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Seminaret tar for seg skandinavisk 1600-tallslitteratur. Før romantikken hørte litteraturen til i en annen sosial og kulturell kontekst enn den vi kjenner i dag. På 1600-tallet skjelnet man ikke mellom skjønn- og faglitteratur; all litteratur som var beregnet på den lærde offentligheten var utformet med ”kunst” (latin ars) i samsvar med datidens regler og kan derfor betegnes som ”kunstlitteratur”. Idealet var å imitere de klassiske greske og romerske forfatterne, og man hadde et felles forråd, et lærd og et kristent ”repertoar” som man kunne låne fra i sin egen diktning. Den klassiske retorikken utgjør et viktig grunnlag for litteraturen. Et utvalg tekster på dansk-norsk og svensk av 1600-tallsforfattere vil bli studert i forhold kunstlitteraturens litterære og retoriske normer. Ulike sjangrer vil bli presentert: Topografiske beskrivelser, leilighetsdikt, hyrdedikt, salmer, levnetsbeskrivelser, skapelsesepos, sonetter, ordspråks- og visesamlinger. Det vil også bli lagt noe vekt på tekstenes overlevering (tekstkritikk). Nyere sekundærlitteratur vil bli presentert. Målet for kurset er oversikt over periodens skandinaviske litteratur og innsikt i dens historisk-litterære forutsetninger. Aktuelle forfatterskap – noen i kortere tekstutdrag: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter, Thomas Kingo, Leonora Christine, Anders Arrebo, Anders Bording, Peder Syv, Georg Stiernhielm, Lars Johansson (Lucidor), Lars Wivallius og Agneta Horn.

Hva lærer du?

En beskrivelse av hvilke ferdigheter og kunnskaper du opparbeider deg på emnet...

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes. Forelesningen vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Hver høst tilbys et eller flere emner innenfor emneserien Epokestudium (NOR4426-4429). Informasjon om nøyaktig hvilket emne det blir, vil være synlig på web på slutten av semesteret før.

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk