Dette emnet er nedlagt

CAENFRA1302 – Litteratur og historie med didaktikk

Kort om emnet

Emnet erstatter CAENFRA1501 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk kulturkunnskap og historie (nedlagt) og CAENFRA1301 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk litteratur (nedlagt) og består av en litteraturdel og en kulturkunnskapsdel. Emnet undervises i 2. semester og bygger på CAENFRA1502.  Litteraturdelen er en videreføring av litteraturemnet i 1. semester, med vekt på verker fra ulike litterære perioder. Historiedelen av emnet dekker viktige hendelser i Frankrike fra 1700-tallet og framover. I begge disiplinene er praktisk og teoretisk didaktikk en integrert del av emnet. Didaktikkdelen knytter de to fagdisiplinene opp til skolefaget fransk, og tar opp ulike måter å jobbe med historie og ulike typer litteratur i franskundervisningen i skolen.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Analysere og kommentere litterære tekster
  • Gi en oversikt over årsaker til og konsekvenser av de viktigste historiske hendelsene i Frankrike etter det 17. århundret
  • Presentere og kommentere didaktiske problemstillinger knyttet til tekstlesing og arbeid med kulturkunnskap i franskundervisningen

Opptak og adgangsregulering

Emnet er en del av programmet Årskurs i fransk for lærere i Caen, som består av en emnegruppe på 60 studiepoeng. Undervisningen foregår ved OFNEC, Universitetet i Caen i Frankrike. Det er spesialopptak for årskurset. Opptaket skjer gjennom Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Årlig søknadsfrist 15. mars.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen. Et fravær på inntil 20 % kan aksepteres. Planlagt fravær skal varsles, og ved sykdom skal en gi beskjed til OFNEC samme dag.

Undervisningen går over hele vårsemesteret og avsluttes i mai. Det blir en obligatorisk hjemmeoppgave i h.h.v.  litteratur og historie. Studentene skal jobbe med både teoretisk og praktisk didaktikk, gjennom muntlig aktivitet og samarbeid.

Eksamen

En hjemmeoppgave i didaktikk som må være bestått for å ta eksamen.

En skriftlig skoleeksamen (5 timer) basert på begge disipliner ved slutten av semesteret.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk