Dette emnet er nedlagt

ENG1101 – Engelsk fonetikk og intonasjon, innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

*Dette emnet blir fra høsten 2009 erstattet av 10-poengsemnet ENG1103.

Emnet gir innsikt i beskrivelsen og sammenligningen av to varianter av engelsk: Received Pronunciation (britisk engelsk) og General American (amerikansk engelsk), og studentene velger hvilken de vil fokusere på. Sammenligninger mellom norsk og engelsk utgjør en viktig del av innholdet.

Hva lærer du?

Målet er å formidle kunnskap om og å bevisstgjøre studentene om engelsk fonetikk. De skal kjenne til og kunne bruke begrepsapparatet for å beskrive og analysere engelsk uttale og kunne bruke fonemisk transkripsjon og intonasjonstranskripsjon. Kombinert med praktiske øvelser skal slik innsikt sette studentene i stand til å tilegne seg en uttale som ikke har sjenerende innslag av norsk uttale og intonasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave / muntlig innlegg / undervisning forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter generell studiekompetanse. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med en time forelesning og en time gruppeundervisning pr. uke i ca. 11 uker (se semesterplan for detaljer). Noe av undervisningen legges til språklaboratoriet. Undervisningen i Received Pronunciation og General American gis delvis separat. Studentene forutsettes å delta aktivt i all undervisning både gjennom å anvende det analytiske apparatet på språkdata og ved å oppøve egen uttale. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.
Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet.
Det er obligatorisk oppmøteplikt (minimum 80 % oppmøte)

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen skal studenten ha fått godkjent av gruppelærer (a) bestått en uttaleprøve og (b) en skriftlig oppgave. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Endelig karakter settes på grunnlag av en 4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/ENG1101/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Engelsk