Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en forståelse av Amerikas rasehistorie som idesystem og institusjonell struktur. Det vil bli fokusert på hvordan definisjonen av rasebegrepet har endret seg over tid, samt på dagens diskusjoner av rase som etnisk identitet og på de politiske resultatene.

Hva lærer du?

Studentene skal få en forståelse av den historiske utvikling av rase og rasisme i USA. Utvikle studentenes evner til med klarhet og modenhet å analysere og kommunisere historisk informasjon om sensitive temaer, idet det tas hensyn til egne og andres kulturelle fordommer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig. Det er en fordel å ha tatt minst ett samfunssfaglig/humanistisk emne tidligere.

Overlappende emner

Emnet overlapper med NORAM4571 – Race and Racism in the United States (nedlagt).

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom hele semesteret, tilsammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. 85% obligatorisk oppmøte. Det vil komme noe filmframvisning i tillegg.

Eksamen

Innen en fastsatt frist skal hver student levere inn ett obligatorisk skriftlig arbeide (5 standardsider, ca. 11.500 tegn). Det gis tilbakemelding på arbeidet. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at oppgaven er godkjent. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Vurderingen baseres på 4-timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2008

Høst 2006

Eksamen

Høst 2008

Høst 2006

Undervisningsspråk

Engelsk