Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et leseemne (se punkt Undervisning under) og er et tilbud til masterstudenter i estetikk som ikke har bachelor-graden i estetikk og derfor ikke har avlagt eksamen i EST2000. Emnet er et fordypningsstudium i moderne estetisk teori (perioden fra 1900)som tar utgangspunkt i et tverrestetisk tema. Det tar opp sentrale problemstillinger felles for kunstartene og belyser dem fra ulike teoretiske innfallsvinkler og i tilknytning til ulike estetiske objekter. Emnets overordnede tema vil kunne variere fra semester til semester.

Pensum består av ca. 500-700 sider teori (primærtekster, men også noe innføringsstoff). I tillegg kommer et utvalg eksempler fra kunstartene som brukes til å drøfte problemstillingene.

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet får studentene innsikt i en tverrestetisk problemstilling innenfor moderne estetisk teori. De får kunnskap om ulike teoretiske posisjoner, oppøver evnen til teoretisk refleksjon med utgangspunkt i ulike kunstformer og øker sin forståelse av estetikkens problemfelt generelt. Dessuten utvikler de evnen til å presentere og diskutere moderne estetisk teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i program for estetiske studier.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EST2000 – Moderne estetisk teori

Undervisning

Det blir ikke gitt ordinær undervisning i emnet, men studentene kan følge undervisningen for EST2000 med sammenfallende pensum. Ellers forutsettes det at studentene tilegner seg pensum på egen hånd.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du har to obligatoriske veiledninger med faglærer i forbindelse med semesteroppgaven; den første for å avklare problemstillingen og komme i gang med skrivearbeidet, den andre for å få tilbakemelding underveis.

Eksamen

Obligatorisk saktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på ca. 7-8 sider (á 2300 tegn). Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi, og utformes i henhold til gitte normer.

Eksamensinnlevering foregår i Fronter. Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i Fronter. Instruks for eksamensinnlevering i Fronter ved ILOS.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk