Dette emnet er nedlagt

EXFAC03-EAS – Examen facultatum for europeiske og amerikanske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fagdisiplinen områdestudier, og det teori- og metodeapparatet som benyttes i studiet av et område. En rekke begreper og temaer som er sentrale for områdestudiene blir gjennomgått, slik som språk og handling, og deres forståelse i ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner. Vi drøfter begrepene tid, sted og rom, og fortolkning, og ser nærmere på den historiske dimensjonen ved humanistisk forskning. Videre tar kurset for seg endel temaer som er spesielt viktige for områdestudier, slik som identitet, etnisitet, nasjon/nasjonalisme og migrasjon, samt hovedkjennetegnene ved tradisjonelle, moderne og postmoderne samfunn. Gjennom dette kurset får du også en innføring i oppgaveskriving og referanseteknikk.

Hva lærer du?

Studenten skal utvikle en kritisk refleksjon omkring områders kulturelle særegenhet, avhengig av språkforståelse og vitenskapsteoretisk tilnærmingsmåte. Studenten skal lære om sentrale begreper i områdestudiene, som modernitet, etnisitet og nasjonalisme, og får en innføring i akademisk skriving.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Overlapp med tidligere Ex. Fac. eller Ex. Fac fra andre programmer.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (1 dobbelttime i uken, i 14 uker) og 2 timer gruppeundervisning (1 dobbelttime i uken, i 6 uker). Det kreves obligatorisk deltagelse på gruppeundervisning, 70% oppmøte.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en kvalifiseringsoppgave må være godkjent av gruppeleder for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamenen. Studenten som ikke får kvalifiseringsoppgaven godkjent etter sin første innlevering, får en frist på 2 uker til å levere en forbedret versjon.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en skoleeksamen på 4 timer. Obligatorisk aktivitet må være godkjent.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/EXFAC03-EAS/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet gikk siste gang vår 2010.

Eksamen

Dette emnet hadde sist eksamen vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk/engelsk