Dette emnet er nedlagt

FRA2105 – Fransk fagdidaktikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i ulike oppfatninger av språk og grammatikk. I tillegg behandles emner med tilknytning til undervisning og læring, slik som grammatikk og språklæringsteorier, mellomspråk, grammatikk og kommunikativ kompetanse, grammatikk i læremidler og øvelser.

Hva lærer du?

Studentene skal bevisstgjøres omkring språk, grammatikk og språklæring / språkundervisning. De skal kunne gjøre rede for ulike oppfatninger og holdninger til språk og grammatikk og se disse i relasjon til læring og undervisning av fransk som fremmedspråk. De skal også kunne analysere og vurdere undervisningsmateriale, øvelser, språkaktiviteter og elevspråk ut fra modeller for språk og språklæring. Emnet gir øvelse i observasjon, analyse og drøfting i tillegg til praktisk språklig trening i fransk, og vil legge et grunnlag for undervisning i fransk som fremmedspråk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse og FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1 i tillegg til to andre emner i fransk (eller tilsvarende utdanning fra en annen studieordning).

Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timer undervisning per uke.

Det er krav om følgende obligatoriske aktiviteter på emnet:

1. Studenten skal levere en skriftlig oppgave (3-5 sider à 2300 tegn) skrevet på fransk.

2.) Studenten skal holde en muntlig presentasjon (gruppearbeid) i løpet av semesteret.

Begge aktiviteter må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 3-dagers hjemmeksamen ved semesterslutt. Oppgaven skrives på fransk. Det gis bokstavkarakter.

Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer Error: Reference resolver with name '//www.hf.uio.no/sitat/' not found.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en ”Obligatorisk erklæring vedr. fusk”.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Oppgaven skrives på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2006

siden uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

Fransk