Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av et utvalg komedier av Molière, samt en teaterhistorisk og genreteoretisk innføring.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium. De skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og få kunnskap om tidens og Molières eget teatersyn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301- Fransk litteratur 1 og FRA1302 - Fransk litteratur 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med to timer forelesning og/eller seminar i uken i 14 uker, i tillegg kommer innlagte lese- og skrivepauser. I løpet av semesteret skriver studentene to oppgaver på ca. 4 sider som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Oppgavene skrives på fransk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrenene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig prøve som vil ta utgangspunkt både i de to godkjente oppgavene og i øvrig pensum. Muntlig eksamen foregår på fransk.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2007

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Fransk.