Dette emnet er nedlagt

FRA2385 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Céline)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i Célines forfatterskap, med vekt på tekstlesning og resepsjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket leseferdighet og tekstforståelse gjennom studiet av Célines to første romaner (den ene til utfyllende lesning). De skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig, samt få kunnskap om grunnleggende romanteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur 1 og FRA1302 – Fransk litteratur 2 eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis en dobbelttime pr. uke i 14 uker med innlagt undervisningsfri til skriving. I løpet av semesteret skriver studenten to oppgaver på 2-4 sider som må godkjennes av faglærer. Oppgavene skrives på fransk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig prøve som vil ta utgangspunkt i de to godkjente oppgavene. Det gis bokstavkarakter.

Muntlig eksamen arrangeres ved slutten av semesteret.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

deretter uregelmessig

Undervisningsspråk

fransk